Μην παραδοθείς...

Μην παραδοθείς...

Σάββατο, 4 Ιουλίου 2015

ΜΝΗΜΟΝΙΟ - 3 Επίσημο αίτημα παραμονές του δημοψηφίσματος


Η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, με επιστολή που υπογράφει ο ίδιος ο πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, ζήτησε διετές δάνειο ύψους 29,14 δισ. ευρώ από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ESM), που θα συνοδεύεται από νέο Μνημόνιο. Το αίτημα της ελληνικής συγκυβέρνησης για στήριξη από τον ESM κάνει αναφορά στα άρθρα 12 και 13 της Συνθήκης για την Ιδρυση του ESM, ως τα άρθρα που καλύπτουν τους όρους με βάση τους οποίους πρέπει να γίνει ο δανεισμός. Που σημαίνουν Μνημόνιο και επιτήρηση για την εφαρμογή του. Αυτά ζητά η κυβέρνηση.
Παραθέτουμε τα επίμαχα άρθρα, τα οποία επικαλείται ο πρωθυπουργός στην επιστολή του, για να γίνει αντιληπτό αυτό που ζητά.
Συγκεκριμένα:

ΑΡΘΡΟ 12 - Αρχές
Εφόσον είναι απαραίτητο για τη διασφάλιση της χρηματοοικονομικής σταθερότητας της Ζώνης του Ευρώ στο σύνολό της και των κρατών - μελών της, ο ΕΜΣ δύναται να παρέχει στήριξη σταθερότητας σε μέλος του ΕΜΣ, κάτω από αυστηρούς όρους, κατάλληλους για το επιλεγμένο μέσο χρηματοπιστωτικής συνδρομής.
Οι εν λόγω όροι μπορούν να καλύπτουν το φάσμα από ένα πρόγραμμα μακροοικονομικής προσαρμογής έως τη συνεχή τήρηση προκαθορισμένων όρων επιλεξιμότητας.

ΑΡΘΡΟ 13 - Διαδικασία για τη χορήγηση στήριξης σταθερότητας
1. Η εν λόγω αίτηση αναφέρει τα μέσα χρηματοπιστωτικής συνδρομής που πρέπει να εξεταστούν. Με την παραλαβή της αίτησης, ο πρόεδρος του συμβουλίου διοικητών αναθέτει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε συνεργασία με την ΕΚΤ, τα ακόλουθα: α) Να εκτιμήσει την ύπαρξη κινδύνου για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα της Ζώνης του Ευρώ στο σύνολό της ή των κρατών - μελών της, εκτός εάν η ΕΚΤ έχει ήδη υποβάλει σχετική ανάλυση, β) να εκτιμήσει εάν το δημόσιο χρέος είναι βιώσιμο. Εφόσον κρίνεται χρήσιμο και εφικτό, η εν λόγω εκτίμηση αναμένεται να διενεργείται από κοινού με το ΔΝΤ, γ) να εκτιμήσει τις πραγματικές ή δυνητικές ανάγκες χρηματοδότησης του συγκεκριμένου μέλους του ΕΜΣ.
2. Βάσει της αίτησης του κράτους - μέλους του ΕΜΣ και της κατά την παράγραφο 1 εκτίμησης, το συμβούλιο διοικητών δύναται να αποφασίσει να χορηγήσει, κατ' αρχήν, στήριξη σταθερότητας στο ενδιαφερόμενο μέλος του ΕΜΣ με τη μορφή διευκόλυνσης χρηματοπιστωτικής συνδρομής.
3. Εάν εκδοθεί απόφαση σύμφωνα με την παράγραφο 2, το συμβούλιο διοικητών αναθέτει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή - σε συνεργασία με την ΕΚΤ και, εφόσον είναι εφικτό, από κοινού με το ΔΝΤ - να διαπραγματευθεί με το ενδιαφερόμενο μέλος του ΕΜΣ, Μνημόνιο Κατανόησης (ΜΚ) όπου θα περιγράφονται αναλυτικά οι όροι που θα συνδέονται με τη διευκόλυνση χρηματοπιστωτικής συνδρομής. Το περιεχόμενο του Μνημονίου Συνεννόησης αντικατοπτρίζει τις αδυναμίες που πρέπει να αντιμετωπιστούν (...). Το Μνημόνιο Συνεννόησης συνάδει πλήρως με τα μέτρα συντονισμού των οικονομικών πολιτικών, ιδίως με τυχόν πράξεις του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ενωσης, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε γνώμης, προειδοποίησης, σύστασης ή απόφασης απευθυνόμενης στο ενδιαφερόμενο μέλος του ΕΜΣ.
5. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπογράφει το Μνημόνιο συνεννόησης εξ ονόματος του ΕΜΣ, υπό τον όρο της προηγούμενης τήρησης των προϋποθέσεων που καθορίζονται στην παράγραφο 3 και της προηγούμενης έγκρισης από το συμβούλιο διοικητών.
6. Ο ΕΜΣ θεσπίζει κατάλληλο σύστημα προειδοποίησης για να εξασφαλίσει ότι λαμβάνει εγκαίρως οποιεσδήποτε αποπληρωμές οφείλει το μέλος του ΕΜΣ στο πλαίσιο της στήριξης σταθερότητας.
7. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή - σε συνεργασία με την ΕΚΤ και, εφόσον είναι εφικτό, από κοινού με το ΔΝΤ - επιφορτίζεται με την παρακολούθηση της συμμόρφωσης προς τους όρους που συνοδεύουν τη διευκόλυνση χρηματοπιστωτικής συνδρομής.

Ανταγωνισμοί για το κρατικό χρέος
Το ΔΝΤ, σε έκθεσή του, που καθόλου τυχαία επέλεξε να δημοσιεύσει την Πέμπτη, χαρακτηρίζει το ελληνικό κρατικό χρέος «μη βιώσιμο»,επισημαίνοντας μάλιστα ότι θα καταστεί αναγκαίο το μελλοντικό«κούρεμα», αλλά και η επιμήκυνση των αποπληρωμών, ρίχνοντας, βέβαια, τη χασούρα στην πλευρά της Ευρωζώνης. Μάλιστα, επισημαίνει ότι η προκαταρκτική ανάλυση για τη βιωσιμότητα του χρέους διενεργήθηκε πριν από την επιβολή κεφαλαιακών ελέγχων. Αυτοί με τη σειρά τους θα έχουν σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στην οικονομία και το χρηματοπιστωτικό σύστημα, επιπτώσεις που δεν αποτυπώνονται στην ανάλυση.
Κάτω από αυτές τις συνθήκες, το ΔΝΤ εκτιμά ότι:
-- Οι χρηματοδοτικές ανάγκες της Ελλάδας για το διάστημα 2015 - 2018 θα φθάσουν τα 50 δισ. ευρώ.
-- Απαιτείται «κούρεμα» κατά 30στο κρατικό χρέος,προκειμένου να καταστεί «βιώσιμο».
-- Το κρατικό χρέος θα βρίσκεται στο 150% του ΑΕΠ το 2020 και στο 140% του ΑΕΠ το 2022.
-- Επιπρόσθετα, η προτεινόμενη μείωση του στόχου για το πρωτογενές πλεόνασμα θα προσέθετε αθροιστικά περίπου 7% του ΑΕΠ στις χρηματοδοτικές ανάγκες την περίοδο 2015 - 2018.
Να σημειωθεί ότι η αντίστοιχη εκτίμηση της Κομισιόν μιλά για χρέος στο 124% του ΑΕΠ το 2022. Δηλαδή, η απόκλιση των εκτιμήσεων μεταξύ ΔΝΤ και Κομισιόν - και χωρίς να έχουν υπολογιστεί οι επιπτώσεις από τους κεφαλαιακούς ελέγχους - φτάνει το 16% (σε σημερινούς όρους, περίπου 29 δισ. ευρώ)! Σημειώνεται ότι το Γιούρογκρουπ του Νοέμβρη 2012 προέβλεπε ότι το ελληνικό κρατικό χρέος θα πρέπει να κυμαίνεται στο 110% του ΑΕΠ, ώστε να αποτιμηθεί ως «βιώσιμο». Σε κάθε περίπτωση, η αναμενόμενη πλέον παραπέρα βύθιση του παραγόμενου ΑΕΠ θα αλλάξει όλα τα δεδομένα, οξύνοντας περαιτέρω τους ανταγωνισμούς με την Ευρωζώνη.
Το ΔΝΤ θεωρεί επίσης ότι, εξαιτίας της εύθραυστης δυναμικής που παρουσιάζει το κρατικό χρέος της Ελλάδας, απαιτούνται ευρύτερες συναινέσεις μεταξύ των πιστωτών της χώρας, προκειμένου να αποκατασταθεί η βιωσιμότητά του.

Μνημόνιο με δημοψήφισμα
Είναι χαρακτηριστική και η τοποθέτηση του Γ. Βαρουφάκη, ο οποίος καλώντας σε υπερψήφιση των κυβερνητικών θέσεων στο δημοψήφισμα της Κυριακής, εστιάζει στα παρακάτω:
-- «Το ΔΝΤ, η κυβέρνηση των ΗΠΑ, πολλές άλλες κυβερνήσεις, καθώς και η συντριπτική πλειοψηφία των οικονομολόγων θεωρούν - όπως κι εμείς - ότι το χρέος πρέπει να αναδιαρθρωθεί».
-- «Από τη στιγμή που ανακοινώσαμε το δημοψήφισμα, η επίσημη Ευρώπη έχει σηματοδοτήσει εμπιστευτικά πως είναι έτοιμη να συζητήσει την αναδιάρθρωση του χρέους. Αυτό καταδεικνύει πωςακόμα και η επίσημη Ευρώπη θα καταψήφιζε την... δική της "τελική" πρόταση».
-- «Οι διαπραγματεύσεις δεν κατέληξαν σε συμφωνία επειδή οι δανειστές αρνήθηκαν να αναδιαρθρώσουν το μη βιώσιμο χρέος και επέμειναν ότι το χρέος πρέπει να το πληρώνουν οι ασθενέστεροι των πολιτών, τα παιδιά τους και τα εγγόνια τους».
Παράλληλα, ο Γ. Βαρουφάκης ανέφερε ότι «αυτό που μας χωρίζει με τους θεσμούς είναι μόνον η βιωσιμότητα του χρέους».
Στο ίδιο μήκος κύματος, το Μέγαρο Μαξίμου λέει ότι «το δημοψήφισμα αποτελεί μέρος των διαπραγματεύσεων». Στην πραγματικότητα, καλούν το λαό να πάρει θέση κάτω από ξένες σημαίες, να επιλέξει το σφαγέα του και, ακόμη, να υπερψηφίσει το τρίτο στη σειρά μνημόνιο, είτε με το «ναι» είτε με την εκδοχή του «όχι».
Από την πλευρά του, ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών, Ευ. Τσακαλώτος, σημείωσε: «Βλέπουμε το δημοψήφισμα ως μέρος της διαπραγματευτικής διαδικασίας, όχι ως υποκατάστατό της.Προσβλέπουμε έτσι σε μεγαλύτερη ευελιξία τις επόμενες ημέρες».
Αποκαλυπτική για τα παιχνίδια που παίζονται γύρω από επιχειρηματικά συμφέροντα είναι και η δήλωση του μεγαλοεπιχειρηματία φαρμακοβιομήχανου Δ. Γιαννακόπουλου. Τασσόμενος υπέρ του «όχι», σημείωσε πως οι δανειστές «προκάλεσαν το κλείσιμο των τραπεζών, για να εκβιάσουν έναν ολόκληρο λαό, που τόλμησε να πει "όχι" στη σκληρή λιτότητα»...

Στο φόντο και οι γεωπολιτικοί ανταγωνισμοί
Αποκαλυπτική για τα τεκταινόμενα είναι η θέση του υπουργού Εξωτερικών, Ν. Κοτζιά, Μιλώντας στην ιταλική τηλεόραση «Rai Tre» σημείωσε: «Οι Αμερικανοί μάς βοήθησαν να εξηγήσουμε στους Ευρωπαίους το γεωπολιτικό πλαίσιο και ξέρω ότι είναι οι μόνοι που μπορούν να παρέμβουν επί του ΔΝΤ, διότι μπορούν να κάνουν χρήση του δικαιώματος βέτο στο εσωτερικό του». Επιπλέον τόνισε: «Ελπίζω να μην έχει κανείς συμφέρον στην Ευρώπη, να βυθίσει την Ελλάδα στο χάος. Βρισκόμαστε σε μια γεωπολιτική κατάσταση ιδιαίτερα περίπλοκη, υπάρχει η λιβυκή, αλλά και η ουκρανική κρίση».
Νέα παρέμβαση ΗΠΑ
Αναφερόμενος στο ελληνικό ζήτημα, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπ. Ομπάμα, επισήμανε ότι έχει ενθαρρύνει όλες τις πλευρές, την Ελλάδα, την Ευρώπη και τους διεθνείς πιστωτές, να συνεχίσουν να διαπραγματεύονται για να βρεθεί λύση. Παράλληλα, τόνισε πως είναι σημαντικό να γίνουν σχέδια για την αντιμετώπιση οποιασδήποτε έκτακτης δυσμενούς εξέλιξης, λέγοντας ότι αυτή θα μπορούσε να είναι πολύ οδυνηρή για τον ελληνικό λαό και με ενδεχόμενο σημαντικών επιπτώσεων στην ανάπτυξη της Ευρωζώνης.
Ο Μπ. Ομπάμα επισήμανε ότι αντιμετωπίζει το πρόβλημα της Ελλάδας με σοβαρότητα, αλλά δεν είναι κάτι που θα μπορούσε να προκαλέσει «υπερβολικές αντιδράσεις», λέγοντας ότι οι αγορές έχουν έως τώρα αξιολογήσει κατάλληλα τους κινδύνους που διαβλέπουν.
Από την πλευρά του, ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Τζ. Λιου, υπογράμμισε ότι είναι προς το συμφέρον όλων των μερών και της παγκόσμιας οικονομίας «η επίτευξη λύσης, η οποία θα βάλει την Ελλάδα στο δρόμο των μεταρρυθμίσεων και της ανάπτυξης εντός της Ευρωζώνης».
Η πρώτη επίσημη ανακοίνωση μετά την ολοκλήρωση του πρόσφατου Γιούρογκρουπ εκδόθηκε από την πλευρά των ΗΠΑ: «Ολες οι πλευρές που εμπλέκονται στις διαπραγματεύσεις για την ελληνική κρίση θέλουν η χώρα να παραμείνει στο ευρώ», ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Τζος Ερνεστ, μιλώντας δηλαδή εξ ονόματος και των «εταίρων» της Ευρωζώνης. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι ΗΠΑ ενθαρρύνουν όλες τις πλευρές να αναγνωρίσουν το αμοιβαίο όφελος που έχουν στην επίλυση της κατάστασης.
Το εν λόγω Γιούρογκρουπ ήταν αυτό που αποφάσισε την ολιγοήμερη διακοπή της αντιλαϊκής διαβούλευσης ενόψει του δημοψηφίσματος, που έστησε η συγκυβέρνηση.

Στο ύψος τους οι πολεμικές δαπάνες
Αποκαλυπτική των αντιθέσεων πίσω από τα αντιλαϊκά παζάρια είναι και η δήλωση του γγ του ΝΑΤΟ, Γ. Στόλτενμπεργκ, σύμφωνα με τον οποίο η Ελλάδα δεν πρέπει να προχωρήσει σε περιστολή των αμυντικών της δαπανών, καθώς διαδραματίζει ένα σημαντικό ρόλο στη νότια Ευρώπη ως κράτος - μέλος του ΝΑΤΟ. Η σχετική παρέμβαση συνδέεται με τη μείωση των «αμυντικών δαπανών» της Ελλάδας, ζήτημα που έβαζε στο τραπέζι η πλευρά της Ευρωζώνης. Στο ζήτημα της μείωσης κατά 200 εκατ. ευρώ, ήταν που αντιτάχθηκε και η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ.

Τα άλλα κέντρα
Την ίδια ώρα, θέσεις γύρω από τη γεωστρατηγική σημασία της Ελλάδας, παίρνουν και οι κυβερνήσεις της Ρωσίας και της Κίνας. ΗΡωσία παρακολουθεί στενά την κατάσταση στην Ελλάδα και ανησυχεί για την πιθανή χρεοκοπία της και την επέκταση των αρνητικών φαινομένων σε ολόκληρη την ΕΕ, δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του Κρεμλίνου, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων «ΡΙΑ - Νόβοστι». «Γνωρίζετε, αναμφίβολα, ότι στη Μόσχα παρακολουθούν με τον πλέον επιμελή τρόπο πώς εξελίσσονται τα γεγονότα στην ΕΕ εν μέσω αυτής της κρίσης στην Ελλάδα», είπε.
Από την πλευρά του, ο Κινέζος πρωθυπουργός, Λι Κετσιάνγκ, επισημαίνει χαρακτηριστικά:
«Η Ευρώπη έχει τη στήριξη της Κίνας, όταν πρόκειται για τη διαχείριση των προβλημάτων της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης και το πρόβλημα χρέους στην Ελλάδα».